นางลาวัณย์ อุ่นจัน
เกษตรอำเภอจอมทอง

นางสาวพิมพรรณ นันต๊ะภูมิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพิสิษฐ์ พรพินิตโภคิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวพิขามญชุ์ อินใย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐชญา สุขประกอบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชนิตา แปงปวน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางปิยนุช สุขแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเมทินี หล้าละวงศ์
จ้างเหมาบริการ